dijous, 30 de juliol de 2009

Entens el que estàs llegint?) (Fets 8:30) La Santa Bíblia en català del 2007, edició de la TBS 2009. Guiatge per llegir la Sagrada Escriptura

Entens el que estàs llegint? (Fets 8:30)

Entens el que estàs llegint?
(Fets 8:30)


La Santa Bíblia en català del 2007, edició de la TBS
2009.
Guiatge per llegir la Sagrada Escriptura
Benvolgut lector,
Us presentem la nova traducció catalana de La Santa Escriptura, La Santa
Bíblia, feta a partir dels textos originals hebreu i grec, enllestida l'any 2007 i
publicada per la TBS al març del 2009. El mètode de traducció és el mètode
clàssic: “cal traduir tan literal com sigui possible, i només tan lliure com
calgui”.
1. Què és La Sagrada Escriptura, La Santa Bíblia?
És la Revelació de Déu, la Paraula de Déu per escrit. (2Tm 3:16-17) Citació
abreviada que vol dir: “Cerqueu a la Segona Epístola a Timoteu, capítol 3,
versets 16 al 17”, que trobareu a la pàgina 1277 d'aquesta edició --el nom dels
llibres, les abreviacions, i l'índex es troben després de la pàgina inicial.
“Tota l’Escriptura és inspirada per Déu, i és útil per ensenyar, per redargüir,
per corregir, per instruir en la justícia, a fi que l’home de Déu sigui
complet, preparat per a tota obra bona. “ (2Timoteu 3:16-17)
“ Les coses secretes pertanyen a Jahveh, el nostre Déu, però les
revelades són per a nosaltres i per als nostres fills per sempre, a fi que
complim totes les paraules d’aquesta llei.” (Deuteronomi 29:29)
En aquest món hi ha infinitud de preguntes de les quals mai no sabrem la resposta. Els
científics, els metges, els historiadors, i tothom en general ens fem cada dia moltes
preguntes que no podem respondre. A poc a poc anem descobrint secrets del gran univers
o de la biologia, però el que resta per descobrir és immens comparat amb allò que sabem.
Déu és insondable, només podem conèixer d'Ell allò que Ell mateix ens revela, ens fa
saber. Per conèixer Déu i la Seva voluntat: no hi ha cap altra autoritat fidedigna sobre la
terra llevat de La Santa Bíblia. Totes les altres “autoritats”, llibres sagrats de les religions,
tradicions i filosofies humanes, el vaticanisme, etc, no poden explicar-nos res del Déu
vivent i veritable, en la mesura que es desviïn del que Déu ens explica en la Seva Paraula.
Per això és tan bàsic i essencial d'estar ben informat del contingut d'aquest Llibre. Vivim
en una societat immersa en el consumisme i el materialisme, però el Senyor Jesús diu a
Mateu 4:4, rebatent la temptació del diable: “Està escrit: No sols de pa viurà l'home, sinó
de tota Paraula que surt de la boca de Déu”, citant l'Antic Testament en el llibre de
Deuteronomi 8:3. Si ens deixem guiar pel Bon Mestre, sempre serem menats a la Paraula
de Déu que ens farà lliures de les autoritats esclavitzadores dels saberuts mestres humans.
2. Com cal llegir i estudiar La Santa Bíblia?
No pas com qualsevol altre llibre: aquest Llibre és la Paraula de Déu,
inspirada per l'Esperit Sant, i cal estudiar-lo en la Seva pròpia llum.
“19 I tenim encara més ferma la paraula profètica, en què feu bé de fixar-vos atentament, com un llum que brilla
en un lloc fosc, fins que el dia claregi, i l’estel del matí s’aixequi en els vostres cors;
20 sabent això en primer lloc: que cap profecia de l’Escriptura no ve per interpretació pròpia,
21 perquè la profecia mai no ha estat portada per voluntat humana, sinó que els sants homes de Déu van
parlar portats per l’Esperit Sant.” (2Pere 1:20-21)
En aquestes ratlles l'apòstol Pere ens ofereix el guiatge per llegir les
Escriptures d'una manera útil i profitosa. Ens diu que “la paraula
profètica” escrita en l'Antic i el Nou Testament és més ferma --segura i
permanent--, que qualsevol altra revelació: per tant, ens hi hem de
fixar atentament: és l'únic llum que tenim enmig de la foscor espiritual
d'aquest món. En el verset 20 ens diu que la doctrina, l'ensenyament, i
els mots que tenim en La Santa Bíblia no provenen de l'elucubració
dels filosops humans, sinó que és l'Esperit Sant, la tercera persona de
la Triunitat, qui ha “portat” --ha inspirat-- els autors, els “sants homes
de Déu” triats per Ell per escriure els llibres de l'Antic i del Nou
Testament: La Santa Bíblia.
3. Quin és el tema central de la Sagrada Escriptura?
Déu i la Seva revelació en Jesu-Crist n'és el tema central. Només podem
conèixer el Déu vivent i veritable per mitjà de la Seva Paraula escrita.
“ Però aquests han estat escrits a fi que cregueu que Jesús és el Crist, el Fill
de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu Nom.” (Joan 20:31)
L'apòstol Joan l'evangelista, en acabar d'escriure el quart Evangeli, ens diu
que ha fet una tria –dut i menat per l'Esperit Sant, com hem vist a dalt--
d'entre els molts fets i paraules de Jesús. Hi ha moltes coses que la Paraula
de Déu no ens explica: són les coses secretes de Déu, que no tenim la
capacitat per entendre, o simplement no ens cal saber. Però allò que sí que
ens cal saber, la Sagrada Escriptura ens ho explica ben clarament. Ço que
ens cal saber de Déu i de la Seva voluntat està tot escrit en aquest Llibre.
Certament hi ha passatges complexos i difícils d'entendre, i cal pregària i
esforç i estudi de part dels més entesos, però el tema bàsic i central, que
entrellaça totes les pàgines, és ben diàfan: Jesu-Crist, l'Anyell de Déu que
trau el pecat del món! I l'aplicació del missatge és ben clara: “Creu en el
Senyor Jesu-Crist, i seràs salvat! (La resposta de Pau a l'escarceller de
Filips quan preguntà: “Què em cal fer per fer salvat?” (Fets 16:31)
Us encoratgem, doncs, a adquirir un exemplar d'aquesta traducció fidedigna
de l'Escriptura per a la vostra lectura personal. El millor Llibre, al preu de
€ 10 (deu eurons). En podeu demanar exemplars a:
Associació de Cristians dels Països Catalans per difondre la Paraula de Déu,